test

Polski Ład – zmiany dla pracowników

Polski Ład – zmiany dla pracowników

Od 1 stycznia 2022 r. zaczął obowiązywać w Polsce pakiet nowych zmian podatkowych,
wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. W jego ramach wprowadzono szereg zmian podatkowych,
które mają wpływ na wynagrodzenia pracowników. Pakiet zmian obejmuje:

1. Wzrost progu podatkowego z 85.525 zł do 120.000 zł, co oznacza:
Podatek w wysokości 17% – do limitu 120.000,00 zł,
Podatek w wysokości 32% – powyżej 120.000,00 zł.

2. Ulga dla młodych – limit przychodu objętego zwolnieniem z PIT dla osób do 26. roku życia (art. 21
ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT) pozostaje bez zmian i będzie nadal wynosić 85 528 zł, co oznacza:
Brak podatku dla osób do 26. roku – do limitu 85.528,00 zł,
Zapłata podatku 17% – po przekroczeniu 85.528,00 zł a do kwoty 120.000,00 zł,
Zapłata podatku 32% – po przekroczeniu limitu dochodu 120.000,00 zł.

3. Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł rocznie, co ma wpływ na kwotę zmniejszającą
podatek.
Miesięczna ulga podatkowa w 2022 roku – to kwota 425,00 zł (wynikająca z kalkulacji: 30 000 x
17% = 5 100/12 = 425,00 zł).
Kwota zmniejszająca podatek przysługuje również podatnikom znajdującym się w II progu
podatkowym. Do tej pory podatnikom płacącym 32% podatku kwota wolna od podatku nie
przysługiwała.

4. Wzrost kwoty przychodów objętych 50% kosztami uzyskania przychodów z tytułu praw
autorskich, praw pokrewnych i rozporządzania tymi prawami (dotyczy to pracowników będących
twórcami lub artystami, wykonawcami). W 2021 roku – 50% koszty uzyskania przychodu (z
tytułów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy o PIT) nie mogły przekroczyć w roku
podatkowym kwoty 85 525 zł, obecnie w 2022 roku jest to łącznie kwota 120 000 zł.

5. Wprowadzenie „ulgi dla klasy średniej”, która jest uwzględniana przy obliczaniu zaliczki na
podatek dochodowy. Ulga ta została przewidziana dla pracowników osiągających przychód w
przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, czyli od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie, który
podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.
Ulga ta ma zastosowanie tylko i wyłącznie do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców) rozliczających się na
zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Ulga ta nie dotyczy osób wykonujących umowy
zlecenia lub umowy o dzieło. W nowej uldze dla klasy średniej, w ramach wspomnianego wyżej
przedziału przychodu, podzielono podatników na dwie węższe grupy:

●osoby osiągające przychód od 5 701 zł do 8 549 zł miesięcznie;
●osoby z przychodem od 8 549,01 zł do 11 141 zł miesięcznie.

Różnica między tymi grupami polega na sposobie wyliczenia ulgi.
Dla pierwszego przedziału przychodu (od 5 701 do 8 549 zł) ulga jest liczona według wzoru:
(Przychód x 6,68% – 380,50 zł) / 0,17
Ulga dla drugiego przedziału przychodu (od 8 549,01 do 11 141 zł) jet wyliczana według wzoru:
(Przychód x (-7,35%) + 819,08 zł) / 0,17
W przypadku małżonków, którzy będą rozliczać się wspólnie z podatku za cały rok, każdy z nich
będzie mógł odliczyć ulgę dla klasy średniej tylko od połowy sumy łącznych przychodów
uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym, obliczonej zgodnie z ustawowym wzorem.
Ulgę dla klasy średniej stosuje się tylko w przedziale rocznych przychodów od 68 412 zł do
133 692 zł. Oznacza to, że jeżeli podatnik przekroczy próg w danym roku, nawet o 1 zł, to traci on
prawo do odliczenia tej ulgi. Spowoduje to bardzo niekorzystną dla pracownika sytuację: jeżeli
pracownik korzystał z ulgi dla klasy średniej w comiesięcznym rozliczeniu wynagrodzenia, a w
rozliczeniu rocznym okaże się, że pracownik przekroczył dopuszczalny próg, to będzie on
zmuszony do zwrotu tej ulgi, czyli zmuszony będzie dokonać dużej dopłaty podatku w rocznej
deklaracji PIT.
Płatnik (pracodawca) nie musi stosować ulgi dla klasy średniej przy naliczaniu wynagrodzenia
tylko wtedy, gdy pracownik złoży wniosek o niepomniejszanie dochodu (art. 32 ust. 2b ustawy o
PIT).

6. Wzrost rocznej podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 157 770 zł do 177
660 zł. Powyżej tej kwoty pracownik i pracodawca przestają płacić składki emerytalne i rentowe.

7. Wprowadzenie braku możliwości odliczania części składki zdrowotnej (czyli 7,75%) od podatku.

8. Wprowadzenie nowej zasady opłacania 9% składki zdrowotnej dla:

● członków zarządu i prokurentów, powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu
powołania, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie,
● przedsiębiorców, czyli osób prowadzących działalność gospodarczą – w zależności od
formy opodatkowania,

9. Wprowadzono nowe zwolnienia podatkowe dla przychodów do wysokości 85 528 zł w roku
podatkowym dla:

● rodziców wykonujących władzę rodzicielską dla co najmniej 4 dzieci,
● osób powracających z zagranicy przez 4 kolejne lata od roku przeniesienia,
● pracujących seniorów, którzy mimo ukończenia 60. roku życia (kobiety) i 65.
roku życia (mężczyźni) zrezygnują z pobierania emerytury, renty rodzinnej albo
uposażenia mundurowego lub sędziowskiego, by nadal pracować, wykonywać
zlecenia bądź prowadzić firmę.

10. Wprowadzenie nowej sankcji za nielegalne zatrudnienie oraz otrzymane tzw. „wypłaty pod
stołem”. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe od takich wynagrodzeń
obciążą wyłącznie pracodawcę, także w części podlegającej finansowaniu przez
ubezpieczonego (pracownika).

Call Now Button